Ogólna informacja o obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu jest koniecznym etapem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powstaje w przypadku wszczęcia postępowania w jednym z następujących trybów:

- przetarg nieograniczony
- przetarg ograniczony
- negocjacje z ogłoszeniem
- dialog konkurencyjny
- partnerstwo innowacyjne
- licytacja elektroniczna

Ogłoszenie zamieszcza się również w przypadku organizowania konkursu.

Jeżeli wartość zamówienia jest niższa od progu unijnego i kwoty określonej w przepisach, to ogłoszenie publikuje się w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Biuletyn udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli wartość zamówienia jest równa progowi unijnemu lub go przekracza, to ogłoszenie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE), przekazując treść ogłoszenia za pomocą środków elektronicznych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UPUE).

Wartości progowe zamówień i konkursów od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń (UPUE), zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów (28 grudnia 2015 r.) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów i rozporządzeniu Ministra Rozwoju (22 sierpnia 2016 r.) zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów.

Wzory formularzy ogłoszeń unijnych określone zostały w rozporządzeniu UE. (TUTAJ)

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą formularzy, określonych w rozporządzeniu w sprawie wzorów ogłoszeń w BZP, umieszczonych na stronach portalu UZP (Link do rozporządzenia).

Wszystkie inne formularze dotyczące Koncesji, czy rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach znajdują się pod odsyłaczami poniżej: