Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów do spraw zamówień publicznych - ProcurCompEU

W dniu 16 grudnia Komisja Europejska opublikowała dokument - Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów do spraw zamówień publicznych. ProcurCompEU jest narzędziem zaprojektowanym przez Komisję Europejską w celu wspierania profesjonalizacji zamówień publicznych. Dzięki zdefiniowaniu 30 kluczowych kompetencji ProcurCompEU zapewnia wspólny punkt odniesienia dla specjalistów do spraw zamówień publicznych w Unii Europejskiej i poza nią. Dokument wspiera udzielanie zamówień publicznych jako strategiczną funkcję, która zapewnia inwestycje publiczne na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego.

ProcurCompEU to zestaw narzędzi, z którego można korzystać nieodpłatnie i dobrowolnie oraz który można dostosowywać do potrzeb zamawiających. ProcurCompEU pomaga ponadto, w ocenie Komisji instytucjom zamawiającym i osobom indywidualnym w określaniu tego, co jest im potrzebne do dobrego wykonania zadań, zidentyfikowaniu luk i podjęciu ukierunkowanych działań w zakresie nauki i rozwoju mających na celu ich uzupełnienie.

Jak podkreśla Komisja Europejska ramy ProcurCompEU umożliwiają specjalistom do spraw zamówień publicznych odegranie kluczowej roli w stawianiu czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom w zakresie oferowania obywatelom inwestycji i usług o wysokiej wartości. Pomagają również poszczególnym specjalistom do spraw zamówień publicznych w waloryzacji ich kompetencji, ułatwiają szkolenia i rozwój zawodowy. Pomagają organizacjom w zbudowaniu zespołów specjalistów, którzy są niezbędni do osiągnięcia ich strategicznych celów inwestycyjnych, a także w zachęcaniu do rozwoju kariery w dziedzinie zamówień. Pomagają również organizatorom szkoleń w tworzeniu odpowiednich programów szkoleniowych.

ECF_Flyer.indd (5pcommonplace.com)

Autor: prof. Michał Kania